TÜRKİYE’DE BULUNAN GÖÇMEN KADINLARIN İSTİHDAMA ERİŞİM DURUMLARININ İNCELENDİĞİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Özet Görüntüleme: 386 / PDF İndirme: 183

Yazarlar

  • Nurdan CANBOLAT Gaziantep Üniversitesi
  • Yunus Emre TANSÜ Gaziantep Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7472477

Özet

Türkiye özellikle 1980’lerden itibaren göç alan bir ülke haline gelmeye başlamıştır. Özellikle SSCB birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan ülkelerde yaşanan ekonomik krizler ve ucuz işgücü, bireyleri göç etmeye yönelten faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Göçün cinsiyet üzerindeki dağılımına bakıldığında ise dikkatleri çekecek derecede kadın göçünün önem kazandığı görülmektedir. ‘Göçün kadınlaşması’, ‘yoksulluğun kadınlaşması’ gibi kavramların anlam kazanmaya başlaması ile yapılacak olan araştırma ve çalışmalar odak noktası olarak göçmen kadınlar üzerine yönelmektedir. Literatür taraması yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada; kadınların göç hareketine katılmasındaki sebeplerin ve Türkiye’yi tercih etmelerindeki etkenlerin neler olduğu, Türkiye’de istihdama erişim durumları ve hangi sektörlerde iş hayatına katılabildikleri, istihdam sonrası karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü için ileri sürülen öneriler ele alınmaya çalışılmıştır. Kadın göçmenlerin sektörel bazda istihdam durumlarının da değiştiği, enformel sektörün kadın göçmenler için en önemli istihdam kapısı olduğu, küreselleşmenin de etkisiyle kadın göçmen istihdamının Türkiye’de olumlu bir artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Ak, Büşra Uslu. Türkiye’de Farklı Koruma Statüsündeki Göçmenlerin İstihdam Deneyimleri. (Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi), 2021.

Aslantürk, Oğuzhan ve Tunç, Yusuf Erdem. Yabancıların Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 4, 13-20, 2018.

Buz, Sema. Göçte Kadınlar: Feminist Yaklaşım Çerçevesinde Bir Çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 18, Sayı 2, 2007.

Castles, S. ve Miller, M. J. Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (Çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.

Coşkun, Emel. Türkiye’de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler. Çalışma ve Toplum(3), 2017.

Dedeoğlu, Saniye. "Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye’de aile ve kadın emeği." Toplum ve Bilim 86.3 (2000): 139-170.

Gökbayrak, Şenay. Refah Devletinin Dönüşümü ve Bakım Hizmetlerinin Görünmez Emekçileri Göçmen Kadınlar. Çalışma ve Toplum(2), 2009.

Gökmen, Çisel Ekiz. Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar. Çalışma ve Toplum(1), 28, 201-231, 2011.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). Düzensiz Göç İstatistikleri.

Kaşka, Selmin. “Yeni Uluslar arası Göç Hareketleri ve Türkiye’deki Moldovalı Kadın Hizmetçiler” F. Kıral ve B. Pusch, C. Schöning ve A. Yumul (ed.) Cultural Changes in the Turkic speaking World (İstanbuler Texte und Studien 7) içinde. Würzburg:Ergon. 71-89, 2007.

Koca, Çiğdem. Türkiye’de İstihdam Teşviklerinin Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkileri: Nitel Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), 2016.

Oktay, Fatma Gül. Kadın Göçünün Yoksulluğa Etkisi: Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.25, S.2, s.167-183, 2020.

Özbay, Betül. Türkiye’de Çocuk, Kadın ve Göçmenlerin Kayıt Dışı İstihdamı. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 5, 2020.

Özbek, Çağlar ve Köşk, Uğurcan. Yeniden Üretim Döngüsü İçinde Kadın Göçmenler. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Sayı I (1), 39-58, 2018.

Özkarslı, Fatih. Mardin’de Enformel İstihdamda Çalışan Suriyeli Göçmenler. Birey ve Toplum. Cilt 5, Sayı 9, 2015.

Radu, Gizem Emul. Türkiye’de Hizmet Sektöründe Göçmen İstihdamı: Sağlık Turizmi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi), 2019.

Tutar, Kürşat. Evde Bakım Hizmetinde Çalışan Göçmen Kadın İşgücünün İstihdam Deneyimleri: Ankara İli Örneği. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 1-9, 2021.

Uğur, Suat ve Yanık, Ekin Cansu. "Ev Hizmetlerinde Göçmenlerin İstihdamına Yönelik Sorunlarının Değerlendirilmesi". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 / 2 (June 2016): 65-77.

Yalçın, Çiğdem. Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, Cilt 7, Sayı 1. 50-60, 2015.

Yıldız, Özkan. İşverenlerin Bakış Açısından Türkiye'de Kadın İstihdamı: Bir Alan Araştırması. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 2013.

IOM. Göç Terimleri Sözlüğü. R. Perruchoud ve J., R. Cross (Ed.), Uluslararası Göç Hukuku içinde (s. 85), 2. Baskı, No: 31, 2013.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

CANBOLAT, N., & TANSÜ, Y. E. (2022). TÜRKİYE’DE BULUNAN GÖÇMEN KADINLARIN İSTİHDAMA ERİŞİM DURUMLARININ İNCELENDİĞİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 1(1), 21–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.7472477