Yazım Kuralları

YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Dergiye gönderilen makalelerin incelenmeye alınması için aşağıdaki yazım kurallarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
 2. Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki Giriş bölümü sonrası tüm başlıklar (Özet, Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır. 
 3. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.
 4. Yazar adı/adları makalede değil, makaleden ayrı sayfaya iliştirilmelidir veya Editör ekibinin düzelti için gönderim sürecinde ilgili bölüm şablonunda yer almalıdır. Bu ek ve iliştirilen sayfada yazar adı/adları dışında metnin başlığı ve yazarın iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.
 5. Ana metnin öncesinde, 150-300 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir “Özet” yer almalıdır. Özde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özetin hemen altında en az dört en fazla beş anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimelerin baş harfleri büyük olmalıdır ve sonuncu anahtar kelimenin sonuna nokta(.) konulmalıdır. Özet  ve anahtar kelimeler 10 punto ve tek satır ile yazılmalıdır. Makalelerin İngilizce özetinde kullanılan kavramların İngilizce karşılıklarında Encyclopedia of Islam'ın kendisi ve kaynakları baz alınmalıdır.
 6. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde gönderme yapılan kaynak yabancı dilde ise yapıtın adından sonra mutlaka Türkçesi, parantez içinde, eğik harfler ve tırnaklar kullanılmadan verilmelidir.
 7. Ana metin 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

Yayının Adı ve Başlıklandırma

Başlıkta çift tırnak (“...”) veya eğik çizgi işareti (/) kullanılmamalıdır. Çift tırnak (“...”) kullanılması durumunda, bu çalışmaya başka bir çalışmada atıf yapıldığında aynı başlıkta çift tırnağın iki kez yazılması durumu ortaya çıkmaktadır ki bu da uygun değildir. Gerekmesi durumunda tek tırnak (‘ ...’) tercih edilebilir. İki nokta (:) ise gerekli görülmesi hâlinde alt başlıktan önce kullanılabilir. Ayrıca Türkçe başlık ve İngilizce başlık, anlam açısından tam uyumlu olmalıdır.

Ana ve alt başlıklar ondalık sistem düzeninde, rakam ve sonrasında nokta kullanılarak oluşturulmalıdır. Başlık numarası ile başlığın ilk harfi arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

Örnek Başlık: Osmanlı Alimlerinin Ebu Hanife’nin Akait Risalelerini Konu Edinen Eserleri

Numaralandırmada Hatalı Kullanım: 1.1.Sosyoloji - Doğru Kullanım: 1.1. Sosyoloji

Not: Giriş ve Sonuç başlığı numaralandırılmaz ve sonraki başlıklar numaralandırılır.

Örnek:

Hoca Ahmet Yesevi'nin Hayatını Konu Edinen Eserler ve Bu Eserlerin İncelemesi
1. Hoca Ahmet Yesevi ve Hayatı
2. Hoca Ahmet Yesevi Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

2.1. Hoca Ahmet Yesevi Öğretileri

2.2. Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu İrfanına Etkileri

Sonuç

Kaynaklar

 1. Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı

Yazarın adı ve soyadı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın olarak yazılmalı, eğik yazım ise kullanılmamalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum üniversite ise üniversite adı, fakültesi ve anabilim dalı yazılmalı, kurumun bulunduğu şehir ve ülke de belirtilmelidir. Yazar tarafından aktif olarak kullanılan e-posta adresi de yazılmalıdır. Yazar bilgileri, çalışmanın etki değerinin “yazar, üniversite, anabilim dalı, şehir ve ülke” kategorilerinde tespit ve takibinde kullanılmaktadır. Ayrıca yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası (ORCID), kişi bilgi alanına eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfasından ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Örnek:

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye / e-posta: munal@erciyes.edu.tr / ORCID ID: 0000-0001-2345-6789

 1. Öz ve Özet Yazımı

Makale ve bildiri gibi akademik yayınların başında, incelenen konuyu kısa ve anlaşılabilir biçimde özetleyen en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe Özet ile İngilizce Abstract bulunmalıdır. Özet/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli; ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir [*Metinde sadece özet yer alacak uzun özet yayımlanmayacak ise temel sonuçlar da eklenmelidir]. Özet /Abstract, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Özet metninde yer alan özel isim (din, mezhep, şahıs, kelam vb.), kitap adı ve kavramların yazımında TDK Sözlük’ün kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam’ın son sürümü dikkate alınmalı ve Çeviri Yazı/Transkripsiyon Alfabesi kullanılmalıdır.

 1. Anahtar Kelimelerin Seçimi

Özet ve Abstract kısımlarından hemen sonra en az üç, en çok beş kavramdan oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. Anahtar kelimeler, yayının elektronik ortamda taranmasına ve dizinlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yayının araştırmacılar tarafından kolaylıkla bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple aşağıda sıralanan hususlara uyulmalıdır:

 1. a) İlgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmelidir.
 2. b) Genelden özele doğru sıralanmalıdır.
 3. c) İlk kavram mutlaka ilgili bilim dalı adı olmalıdır.
 4. d) İkinci kavram araştırmayı yansıtan konu, ülke, şehir, şahıs ismi veya eser adı olarak belirlenmelidir.
 5. e) Daha sonra makale içeriğini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir.
 6. f) Çalışma şahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve müellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır.
 7. g) Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal mânaya sahip olmayan sözcükler, kavram olarak tercih edilmemelidir.
 8. h) Anahtar kelimeler özel isim olsun veya olmasın mutlaka büyük harfle başlanarak yazılmalıdır.

Örnek: İSNAD Atıf Sistemi esas alınarak belirlenmiş anahtar kelimeler
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf Tarihi, Hacı Ahmet Yesevi, Hikmet, Yesevilik,  Tarikat

 1. Eser Adlarının Yazımı

Türkçe olarak yayımlanan/hazırlanan kitap, dergi, ansiklopedi, tez ve gazete gibi çalışmaların isimlerini oluşturan sözcükler, büyük harfle başlanarak yazılır. Eser adları eğik (italik) olarak biçimlendirilir. Başlık, öz, anahtar kelimeler, metin, dipnot, kaynakça vb. yerlerde geçen eser adları da dahil.

Velayetname, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bektaşilik Araştırmaları

Makale ve kitap bölüm adları ile sözlük ve ansiklopedi maddeleri, çift tırnak (“”) içinde yazılır.

Türkçe, Arapça ve Farsça dışındaki dillerde yayımlanan eser adları, eserlerin kapak veya jenerik sayfalarında küçük harf kullanılarak nasıl yazılmışsa bu yazım aynen korunur; tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmaz.

 1. Dipnot Vermek

Makalelerin cilt ve sayı numaralarının arasında boşluk yazılmaksızın eğik çizgi (/) kullanılmalıdır: Türk Dünyası Kadın Araştırmaları dergisi 20/2 (Aralık 2018), 45 Dipnotlar tez ve kitap gibi sayfa sayısı fazla çalışmalarda, her bölümde bir (1) sıra numarasından başlatılarak ayrı ayrı yapılandırılır.

 1. Şiir Dizelerinin Yazımı

Şiir dizeleri her geçtiği yerde eğik yazılır.

 1. Rakamların Yazımı

Saat, para tutarı, ölçü ve istatistiksel veriler rakam ile yazılır:

17.30’da | 1.500.000 lira | 150 kilometre | 15 metre kumaş | 1.250.000 kişi

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25 | ‰50

Sayılar yazıyla yazılabilir:

bin yıldan beri | on dört gün | haftanın beşinci günü | üç ayda bir | yüz soru

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılır:

1 milyar 500 milyon kişi | 3 bin 255 kalem | 8 trilyon 412 milyar vb.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

iki yüz | üç yüz altmış beş | bin iki yüz elli bir

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

ikişer | dokuzar | yüzer.

 1. Tarih ve Yüzyılların Yazımı

Tarihler kısaltılmadan yazılır:

Hatalı Kullanım: 1810-11 | 1914-15 - Doğru Kullanım: 1810-1811 | 1914-1915

Yüzyıllar, rakam ile yazılmalı ve sonrasındaki “yüzyıl” sözcüğü küçük harfle başlamalıdır:

Hatalı Kullanım: 6/12. Yüzyıl | 19. Yüzyıl - Doğru Kullanım: 6./12. yüzyıl | 19. yüzyıl

 1.  
 2. Atıf ve Alıntı Yapmak

Atıf/Dolaylı Aktarma: Bir kaynaktaki düşünce, tartışma veya tespite atıf yapılıyorsa ve atıf yapılan görüş atıf yapan araştırmacının kendi kelimeleri ile satıra dökülüyorsa cümlenin sonuna dipnot işareti (1) konulmalıdır. Yapılan atıf, eserin belli bir sayfasına ya da sayfa aralığına ise sayfa numarası verilmelidir. Şayet çalışmanın tümüne bir atıf varsa yani okuyucunun çalışmanın tümünü incelemesini gerektirecek bir boyutta atıf yapılmışsa dipnotta “Bu konuda bk.”, “Bu görüş ile ilgili bk.”, “Bu tartışma hakkında bk.” veya sadece “bk.” ifadesinden sonra kaynak belirtilmelidir.

Alıntı/İktibas: Eğer müracaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen, noktası ve virgülüne dokunulmadan, olduğu gibi alınıyorsa alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilir” ve sonuna dipnot numarası1 verilerek kaynağı belirtilir. Doğrudan alıntılanan metin içerisinde var olan alıntılar ise ‘tek tırnak’ kullanılarak yazılır. Doğrudan alıntılanan kısım üç satırdan uzun ise (kırk kelimeden fazla ise) ayrı bir paragraf hâlinde gösterilir. Uzun alıntıların ana metinden ayırt edilmesi için normal metin boyutundan bir küçük yazı tipi boyutunda ve paragrafın tamamının soldan satır başı hizasında girintili olarak yazılması tercih edilmelidir. Doğrudan aktarılan metinde, anlamı değiştirmemek şartıyla, bazı kelime, cümle ve paragraflar çıkarılabilir. Çıkartılan kısımların yerine üç nokta (...) konulur.

Bir kaynaktan aynen alıntılanan kısmın “çift tırnak” içine alınmadan yazılması ve sadece sonunda kaynağın yazılması ile yetinilmesi doğru olmaz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yazar, yayın etiği ihlali (İntihal/Plagiarism) suçlamasına muhatap olabilir.

“İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir”. “Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır”. “Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. “Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir”.

 1. Tablo ve Şekil Oluşturmak

Tablo ve şekillerin başlıklandırılmasında “Tablo” veya “Şekil” ibaresi kullanılmalıdır. Grafik, çizelge, çizim, harita, fotoğraf ve resimler şekil olarak değerlendirilmektedir.

Başlıklandırmada ardışık sayılar kullanılmalı ve iki nokta konulduktan sonra açıklayıcı ifade yazılmalıdır. Kullanılan başlıklar, dipnot ile aynı yazı tipi boyutunda olmalı ve satır girintisi olmamalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Örnek:

Tablo 1: Alevi ve Bektaşi Kültürü Şairleri

Şekillere, “Şekil” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış başlıklar verilmelidir. Resim, Grafik, Çizim vb. ile başlanılmamalıdır. Şekillerde kenarlık da kullanılmamalıdır.

Şekil 1: Alevilikte Semah NOT: Tablo açıklaması tablonun üstünde, şekil açıklaması ise görselin altında yer alacak.

EK AÇIKLAMALAR:

-  Kaynakça değil Kaynaklar yazılmaya devam edecek

-  Yabancı sözcük kullanımında mümkünse Türkçe karşılığı kullanılmalıdır. Bu hususta dergimizde kelime yazılışlarında TDK Sözlük baz alınmaya devam edecektir. İslami kavramlar veya kelimelerin yabancı dil karşılığı kullanımında ise Encyclopedia of İslam son sürümü kılavuz olarak kullanılmaktadır. 

 

KAYNAK VE ATIF GÖSTERİMİ 

Dergimizde 15.06.2022 tarihinden itibaren ISNAD Atıf Sistemi kullanılmaktadır ve dergimizde yayınlanan/yayınlanacak makaleler bu kurala göre değerlendirilmektedir.

 1. Kitap-Yazarsız ve Anonim

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Kitap Kısa Adı, Basım Yılı).

Örnek

… (İş Kanunları, 1998).
… (Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā, 1376-1377/1957).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Kitap Kısa Adı, Basım Yılı).

Örnek

…(İş Kanunları, 1998).
… (Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā, 1376-1377/1957).

Doğrudan Alıntı

… (Kitap Adı, Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (İş Kanunları, 1998, 34).
… (Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā, 1376-1377/1957, 4/11).

Kaynakçada

Kitap Adı. ed. Editör/Neşreden, çev. Çeviren. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.

 

Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā ve ḫullāni’l-vefāʾ. nşr. Butrus el-Bustânî. 4 Cilt. Beyrut: y.y., 1376-1377/1957.

 

 1. Kitap-Tek Yazarlı

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (İnan, 2018).
… (Sezgin, 1967-2015).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (İnan, 2018).
… (Sezgin, 1967-2015).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (İnan, 2018, 34).
… (Sezgin, 1967-2015, 17/19-23).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018.

 

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 

 1. Kitap-İki Yazarlı

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Barkan – Ayverdi, 1973).
… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Barkan – Ayverdi, 1973).
… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Barkan – Ayverdi, 1973, 45).
… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018, 56-57).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

 

İnan, Arı – Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

 1. Kitap-Çok Yazarlı

 İlk Geçtiği Yerde

… (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).

Örnek

… (Eisen vd., 1998).
… (Topaloğlu vd., 1998).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).

Örnek

… (Eisen vd., 1998).
… (Topaloğlu vd., 1998).

Doğrudan Alıntı

… (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Eisen vd., 36).
… (Topaloğlu, vd., 1998, 17).

Kaynakçada

İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

 

Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

 1. Kitap-Editörlü

 Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “Kitap-Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır.

İlk Geçtiği Yerde

… (Editör Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Faroqhi, 2011).
… (Kaynar, 2015).
… (Furat, 2018).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Editör Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Faroqhi, 2011).
… (Kaynar, 2015).
… (Furat, 2018).

Doğrudan Alıntı

… (Editör Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Faroqhi, 2011, 3/7).
… (Kaynar, 2015, 6).
… (Furat, 2018, 2/5-10).

Kaynakçada

Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Şehir: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.

Örnek

Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. çev. Fethi Aytuna. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

 

Furat, Ahmet Hamdi vd. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl. 2 Cilt. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

 1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Rudolph, 2003).
… (Kelly, 2010).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Rudolph, 2003).
… (Kelly, 2010).

Doğrudan Alıntı

… (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Rudolph, 2003, 290).
… (Kelly, 2010, 81-82).

Kaynakçada

Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Editöryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

 1. Ansiklopedi-Matbu

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Akün, 1989).
… (İnalcık, 1997).
… (Yavuz, 1997).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Akün, 1989).
… (İnalcık, 1997).
… (Yavuz, 1997).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Akün, 1989, 2/418).
… (İnalcık, 1997, 9/118).
… (Yavuz, 2001, 23/326).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.

Örnek

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

 

İnalcık, Halil. “Selīm I”. The Encyclopaedia of Islam (New Edition). ed. C. E. Bosworth vd. 9/127-131. Leiden: Brill, 1997.

Yavuz, Yusuf Şevki. “İstidlâl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/325-328. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

 

 1. Ansiklopedi-Web

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).

Örnek

… (Çağrıcı, 12 Temmuz 2019).
… (Lowin, 13 Temmuz 2019).
… (Küçük, 16 Nisan 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).

Örnek

… (Çağrıcı, 12 Temmuz 2019).
… (Lowin, 13 Temmuz 2019).
… (Küçük, 16 Nisan 2019).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).

Örnek

… (Çağrıcı, 12 Temmuz 2019).
… (Lowin, 13 Temmuz 2019).
… (Küçük, 16 Nisan 2019).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Ad Soyadı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi

Örnek

Çağrıcı, Mustafa. “İhsan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 12 Temmuz 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/ihsan–iyilik

 

Küçük, Raşit. “İsnad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Nisan 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/isnad–hadis

Lowin, Shari L. “Isrāʾīliyyāt”. Encyclopaedia of Islam (3. Edisyon). ed. Kate Fleet vd. Erişim 13 Temmuz 2019. http://ekaynaklar.mkutup.gov.tr:2097/10.1163/1573-3912_ei3_COM_32621

 

 1. Tez-Yüksek Lisans

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi” ifadesi yerine “Yüksek Lisans Tezi/Master’s Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Eren, 2017).
… (Eskildsen, 2017).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Eren, 2017).
… (Eskildsen, 2017).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Eren, 2017, 67).
… (Eskildsen, 1989, 98-90).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi

Örnek

Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

 Eskildsen, Stephen Edward. The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism. Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989. https://open.library.ubc.ca/IRcle/collections/ubctheses/831/ items/1.0097774

 

 1. Tez-Doktora

 İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Ceric, 1987).
… (Demir, 2014).
… (Dorroll, 2013).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Ceric, 1987).
… (Demir, 2014).
… (Dorroll, 2013).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Ceric, 1987, 56).
… (Dorroll, 2013, 11).
… (Demir, 2014, 67).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yılı.

Örnek

Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.

 

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806

Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.

 

 1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yılı).

Örnek

… (Çiftci, 2015).
… (Türcan, 2005).
… (Kalaycı – Eren, 2018).
… (Ayten vd., 2012).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yılı).

Örnek

… (Çiftci, 2015).
… (Türcan, 2005).
… (Kalaycı – Eren, 2018).
… (Ayten vd., 2012).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Çiftci, 2015, 45-46).
… (Türcan, 2005, 190).
… (Kalaycı – Eren, 2018, 251).
… (Ayten vd., 2012, 55).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX

Örnek

Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

 

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671

 

 1. Makale-İnternette

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Erişim Günü Ayı Yılı).

Örnek

… (Karcher – Zumstein, 18 Eylül 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Karcher – Zumstein, 18 Eylül 2019).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Karcher – Zumstein, 18 Eylül 2019).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Site Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi

Örnek

Karcher, Sebastian – Zumstein, Philipp. “Citation Styles: History, Practice, and Future”. Authorea. Erişim 18 Eylül 2019. https://www.authorea.com/users/102264/ articles/124920-citation-styles-history-practice-and-future

 

 1. Bildiri/Tebliğ

  

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).

Örnek

… (Demir, 2017).
… (Uyanık, 2009).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).

Örnek

… (Demir, 2017).
… (Uyanık, 2009).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Demir, 2017, 1/651).
… (Uyanık, 2009, 37).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Adı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

 

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

 NOT: Daha fazla bilgi için ISNAD websitesini ziyaret ediniz:

https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/