KAMU HİZMETİNE GİRMEDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI


Özet Görüntüleme: 21 / PDF İndirme: 31

Yazarlar

  • Ayşe Almila TANRIVERDİ Gaziantep Üniversitesi
  • Melis KORKMAZ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10850763

Anahtar Kelimeler:

Eşitlik İlkesi, Cinsiyet Ayrımcılığı, Kamu Hizmetine Girme, Danıştay

Özet

Eşitlik, insanların aynı insan doğasına sahip olmaları nedeniyle aynı konum ve değerde olmaları halidir. İlke olarak eşitlik, insanların birbirleriyle eşdeğerde olduklarını, bundan dolayı insanlar arasında ayrım gözetilmemesi gerektiğini ifade eder. Mutlak ve nispi eşitlik olmak üzere iki tür anlamı olan eşitlik ilkesinin günümüzde kullanım şekline bakıldığında, hukuk normlarının herkese eşit biçimde uygulanması anlamına gelen mutlak eşitlik olarak değil de aynı hukuki durumda bulunanlara aynı, farklı hukuki durumda bulunanlara ise farklı yönde işlem tesis edilmesi anlamında kullanıldığı Danıştay kararlarından anlaşılmaktadır. Eşitlik ilkesinin uzantısı sayılan pozitif ayrımcılık ilkesiyle de eşitliğin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Pozitif ayrımcılık ilkesinin gereği olarak idare toplumda dezavantajlı konumda olan kişilerin hukuki güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 1982 Anayasasında eşitliğe ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler içerisinde önemli bir yer tutan 10.maddesinde yasaklanan ayrımcılık türleri arasında cinsiyet ayrımcılığı da yer almaktadır. Kamu hizmetinden yararlanma da anayasal güvenceye sahip olan bir haktır. Bu çalışmada, kamu hizmetine girme hakkının Danıştay’ın cinsiyet ayrımcılığı noktasından yaklaşımı incelenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak eşitlik ilkesinin hukuki çerçevesine değinilmekte, bu ilkenin çeşitleri olan mutlak ve nispi eşitlik kavramlarından bahsedilmekte, 1982 Anayasası 10.maddesinde eşitlik ilkesinin nasıl ele alındığı, cinsiyet ayrımcılığı konusunda mahkemelerin farklı zamanlarda verdiği kararlar esas alınarak konu incelenmektedir.

         

Referanslar

Albal, Hilal. ‘’Kamu hizmetlerinden yararlanmada kadın-erkek eşitliği’’. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnÜHFD, 11/1, (2020): 213-227. https://doi.org/10.21492/inuhfd.716066

Cin, Emine. ‘’Avrupa insan hakları mahkemesi ve Türk Danıştay kararları ışığında kamu hizmetlerine girmede cinsiyet ayrımı’’. ÎÜHFM C. LXIX, 69/1-2, (2011): 1051-1074.

Çapar, Selim. ‘’Kaymakam adaylığına giriş süreci üzerine bir değerlendirme’’. Türk İdare Dergisi Sayı 473, (2011): 75-95.

Erdem, Jülide Gül. ‘’Yargı kararlarında kanun önünde eşitlik ilkesi ve kadın erkek eşitliği’’. 4/8, (2017): 19-44.

Göçgün, Muhammed. İdari işlemin konu unsuru. Ankara: On İki Levha Yayıncılık, 2015.

Gören, Zafer. ‘’Genel eşitlik ilkesi’’. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 22/3, (2016): 3279-3301.

Kaya, Cemil. İdarenin takdir yetkisi ve yargısal denetimi. Ankara: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Kaya, Seyithan. ‘’Eşitlik, pozitif ayrımcılık ve dağıtıcı adalet ilkeleri çerçevesinde idarenin yükümlülüklerinin değerlendirilmesi’’. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 21, (2023): 85-119. https://doi.org/10.26650/ihid.21.008

Keskin, Züleyha. ‘’İdari davalarda eşitlik denetiminin yoğunluğu’’. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14/1, (2023): 58-72.

Keskin, Züleyha. Kamu hizmetinde eşitlik ilkesi. Ankara: On İki Levha Yayıncılık, 2015.

Kılıç, Ebru. ‘’İşverenin eşit davranma borcu açısından Türk iş hukukunun avrupa birliği iş hukukuna uyumu’’. TAAD, 1/6, (2011): 211-240.

Kutlu Gürsel, Meltem. ‘’Kamu görevine girişte kadın-erkek eşitliği ilkesi konusunda bir değerlendirme’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4/2, (2002): 27-56.

Yıldırım, Turan., Göçgün Muhammed. ‘’İdarenin düzenleyici işlemlerinde eşitlik ilkesi’’. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3/2, (2016): 39-60.

Yılmaz, Dilşat. ‘’Türk hukukunda kamu hizmeti kavramı ve kriterleri’’. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. Sa.12/1, (2008): 1215-1234.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-22

Nasıl Atıf Yapılır

TANRIVERDİ, A. A., & KORKMAZ, M. (2024). KAMU HİZMETİNE GİRMEDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI. Türk Dünyası Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(4), 81–87. https://doi.org/10.5281/zenodo.10850763